Thứ bảy, 22/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 22/06/2024 Hoạt động sự kiện

Thứ hai, 08/05/2023

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm làm người phát ngôn Bộ TT&TT

Theo quyết định mới nhất của Bộ TT&TT về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được giao thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định 590 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng.

Cùng với việc quy định nguyên tắc phân công công việc và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT, Quyết định cũng quy định cụ thể về phân công công việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các Thứ trưởng Phan Tâm, Phạm Đức Long, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Thanh Lâm.

Bộ TT&TT vừa có quyết định mới phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ TT&TT; trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ của Bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác pháp chế và công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức Cán bộ.

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua-khen thưởng và lịch sử - truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn chất lượng thuộc lĩnh vực TT&TT.

Thứ trưởng Phan Tâm theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Trường Cao đẳng công nghiệp In, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện; giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính, Kế hoạch-Tài chính; đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; công tác Đảng, đoàn thể; quân sự của Bộ; công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

Thứ trưởng Phạm Đức Long theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch và Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet Việt Nam, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; giao dịch điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin; công nghiệp CNTT; an toàn thông tin mạng; bưu chính. Đồng thời, giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Bộ TT&TT; cải cách hành chính; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT; công tác Quốc phòng - An ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính, Vụ Kinh tế số và xã hội số, Cục chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Viện Chiến lược thông tin và truyền thông, Trung tâm thông tin, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm có trách nhiệm giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực báo chí, truyền thông và thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TT&TT. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin cơ sở, Cục Xuất bản, in và phát hành, Cục Thông tin đối ngoại, Báo VietNamNet, Nhà xuất bản TT&TT, Tạp chí TT&TT.

Quyết định 590 của Bộ TT&TT cũng quy định cụ thể về phân công giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong việc theo dõi các địa phương, hội, hiệp hội, tham gia các ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng. 

Nguồn https://vietnamnet.vn/bo-tt-tt-giao-thu-truong-nguyen-thanh-lam-lam-nguoi-phat-ngon-2140817.html