Thứ hai, 15/04/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 15/04/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ năm, 05/01/2023

Các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải tuân thủ Nghị định số 71/2022/NĐ-CP

 

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội đã ban hành Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Các doanh nghiệp chỉ có hoạt động phổ biến phim, được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Điện ảnh, sẽ là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật Điện ảnh. Khi thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Luật Điện ảnh.

Để quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh được Quốc hội giao, ngày 31 tháng 12 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2022/NĐ-CP. Nghị định số 131/2022/NĐ-CP đã bổ sung các quy định chi tiết về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Các doanh nghiệp căn cứ quy định tại Luật Điện ảnh và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP để thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam.

Ngày 01 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Các doanh nghiệp không cung cấp kênh chương trình phát thanh, truyền hình, chỉ cung cấp các chương trình phát thanh, truyền hình, chương trình tin tức, thời sự, thể thao, giải trí và phim đã được quy định tại Khoản 1 Điều 20a Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 71/2022/NĐ-CP là đối tượng phải có Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, Cơ quan quản lý nhà nước đã có đầy đủ căn cứ pháp lý để quản lý tốt các dịch vụ cung cấp phim và chương trình phát thanh, truyền hình trên mạng Internet, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nước ngoài đang cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tới người dùng Việt Nam, như: Công ty Netflix; Công ty Apple; Công ty Amazon; Công ty Tencent; Công ty IQIYI và Công ty Hồ Nam Happy Sunshine Interactive Entertainment Media.

Để phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp nước ngoài tuân thủ các quy định mới đã có hiệu lực thi hành, ngày 05/01/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các doanh nghiệp nước ngoài nêu trên yêu cầu báo cáo kế hoạch thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, trước ngày 15/01/2023 và nêu rõ trường hợp doanh nghiệp tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ như hiện nay và không tuân thủ quy định tại Nghị định số 71/2022/NĐ-CP, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

BBT