Đại diện Lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử , Bộ Thông tin và truyền thông và 6 đài trong khu vực là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận đã về dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các Đài PTTH khu vực Duyên hải miền Trung đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai tốt, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phán ánh sinh động đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh… trên từng địa bàn.  Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền về bão lũ thiên tai, tuyên truyền về biển đảo, lên án, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về tôn giáo, dân tộc…phóng viên các đài đã không ngại khó khăn, nguy hiểm thông tin kịp thời, nhanh chóng đến khán giả. Bên cạnh đó, các Đài không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, ổn định thời lượng phát sóng hàng ngày và mở rộng diện phủ sóng PTTH, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Các đài tập trung triển khai thực hiện định hướng, nội dung tuyên truyền, đồng thời, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, tăng cường sự phối hợp sản xuất, trao đổi tin bài giữa các đài Duyên hải miền Trung, đặc biệt chú trọng đến bản sắc vùng miền.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng được tổ chức, các đài PTTH khu vực Duyên hải miền Trung khẳng định tiếp tục và tham gia tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành và địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực phát thanh truyền hình, đồng thời tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt kết quả Dự án đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình - truyền dẫn phát sóng theo lộ trình số hóa của Chính phủ; cùng toàn ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu