Thứ hai, 22/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 22/07/2024 Phát thanh, truyền hình

Thứ tư, 19/06/2024

Đã có hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho báo chí

Bộ TT-TT đã ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT-TT.

Thông tư có hiệu lực từ 1.8, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Việc ban hành hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật cho báo chí nhằm tăng cường điều kiện nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ngoài hướng dẫn, quy định một số điểm mới như hướng dẫn cụ thể về cách làm, phương pháp xây dựng, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Chính phủ, thông tư này còn rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật khi có thay đổi về quy trình công nghệ, hoặc đưa vào áp dụng kỹ thuật sản xuất mới...
Mục tiêu của xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để các cơ quan báo chí xây dựng giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí; đáp ứng điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí; làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Đối với một số trường hợp đặc thù, Bộ TT-TT hướng dẫn thực hiện quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy định tại thông tư của Bộ TT-TT trong quản lý công tác định mức tại cơ quan đơn vị mình.

Theo Bộ TT-TT, việc ban hành thông tư này nhằm khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, lúng túng của các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí trong thời gian qua không xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật.

Thông tư cung cấp cơ sở lý luận, phương pháp, trình tự thống nhất trong việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.
Đây cũng là cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí xây dựng định mức và phương án giá theo trách nhiệm quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Việc ban hành thông tư cũng là đổi mới cách làm trong công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí, gắn với thị trường, gắn với với thực tế hoạt động của các đơn vị báo chí; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đơn vị báo chí triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và tăng cường điều kiện nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để tạo điều kiện cho việc thực hiện các định mức đã được cơ quan báo chí xây dựng, được cơ quan có thẩm quyền quyết định, thông tư đã quy định điều khoản chuyển tiếp phù hợp để các cơ quan báo chí có cơ sở, điều kiện chuyển tiếp việc thực hiện đặt hàng trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật đã được xây dựng, quyết định.

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TTT-TT, gồm: mức hao phí trực tiếp về lao động, hao phí vật tư, vật liệu, hao phí máy móc thiết bị và các hao phí khác (nếu có) để hoàn thành một đơn vị sản phẩm đủ điều kiện đăng, phát trên các phương tiện truyền thông hoặc một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công trong một điều kiện cụ thể phù hợp với thực tiễn tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ.

Nguồn https://thanhnien.vn/da-co-huong-dan-xay-dung-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cho-bao-chi-185240619080545104.htm