Nhằm chuẩn bị cho tổng kết công tác năm 2019 và bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua đối với lĩnh vực phát thanh và truyền hình, ngày 26/11/2019, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 2086/PTTH&TTĐT đề nghị Cụm trưởng các Cụm thi đua lĩnh vực phát thanh, truyền hình và các Đài phát thanh, Đài truyền hình và Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Đài PTTH) thực hiện các nội dung sau:

  1. Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Dự kiến Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua chuyên đề đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2019 và triển khai công tác trọng tâm năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được tổ chức sớm hơn thường lệ, nên đề nghị các Cụm trưởng, các Đài PTTH sớm chủ động và khẩn trương tiến hành công tác tổng kết tại Cụm.

Trước khi tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng của các Cụm thi đua năm 2019, đề nghị Cụm trưởng chủ trì, tổng hợp thông tin từ các Đài trong Cụm theo mẫu (Phụ lục 1) và gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

  1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Sau khi tổ chức xong Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng của các Cụm thi đua năm 2019, Cụm trưởng hoàn thành báo cáo theo mẫu (Phụ lục 2)và gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chậm nhất vào ngày 25/12/2019 (Thứ Tư).

  1. Triển khai bình xét thi đua khen thưởng

Thực hiện theo Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 241/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về Thi đua, Khen thưởng chuyên đề trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và Hướng dẫn số 440/PTTH&TTĐT ngày 27/3/2019 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng chuyên đề lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2019 (Phụ lục 3)

4. Thời hạn nộp và yêu cầu đối với Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng “Cờ thi đua Bộ” và “Bằng khen của Bộ trưởng” cho các tập thể và cá nhân các Đài phát thanh và truyền hình thực hiện theo mẫu (Phụ lục 4) và gửi về Cụm trưởng.

Cụm trưởng có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp các hồ sơ của thành viên trong Cụm đảm bảo đầy đủ, đúng quy định và gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chậm nhất vào ngày 31/12/2019 (Thứ Ba).

Báo cáo và hồ sơ đề nghị gửi đồng thời bằng văn bản (qua đường bưu điện) và bằng file (qua hộp thư điện tử): tonghop.abei@mic.gov.vn.

Nội dung chi tiết và các phụ lục xem, tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1lrwtms9x97B3DB3FsD0zqIV8aL4cqojP

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu